Brwydro i ymdopi gydag ymddygiad eich plentyn?

Ddim yn siŵr ble i droi nesaf?

Hoffech chi wybod mwy am ddiagnosis eich plentyn neu ddiagnosis posib?

Neu gael sgwrs gyda rhieni / gofalwyr sydd mewn sefyllfa debyg mewn grŵp cyfeillgar cyfrinachol?

Rydym yn cyfarfod ym Mhontypridd yn fisol yn ystod tymor ysgol o 10 y bore – 12 y prynhawn ar ddydd Iau. Y 1af a’r 3ydd dydd Iau o’r mis.

Mae CBS yn cynnig cefnogaeth a chyngor ymarferol, siaradwyr rheolaidd, cyrsiau hyfforddi, llyfrgell, cymorth 1: 1 a llawer mwy

Mae Cymorth Ymddygiad Heriol (CBS) yn Gwmni Budd Cymunedol ȃ arweinir gan rieni sy’n darparu ymyriad cynnar a chefnogaeth hirdymor i rieni neu ofalwyr plant sy’n byw gydag anghenion ychwanegol ac ymddygiad heriol.

Does dim angen diagnosis i gael mynediad i’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer yr holl anghenion ychwanegol megis: Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth; Sylw Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffygiol; Anawsterau dysgu; Pryder ac unrhyw broblemau iechyd meddwl eraill.

Mae CBS yn parhau i fod yn ymrwymedig i’w swyddogaethau craidd o gyfarfodydd grŵp bob pythefnos a thudalen Facebook 24/7 tra hefyd yn cynnig cefnogaeth 1:1 i rieni a hwyluso rhaglenni hyfforddi amrywiol.

Mae CBS yn gobeithio sicrhau mwy o gyllid i ehangu’r gwasanaethau cyfredol i gynnig mwy yn y dyfodol.

Pam ydyn ni'n ei wneud?

Play video

Sesiwn Siared

Yn dilyn canllawiau y Llywodraeth am Covid-19 (Coronafeirws) mae angen cymorth arnom ni i gyd wrth i ni hunan-ynysu, boed hi’n gymorth emosiynol, cyngor neu rhywun gyfeillgar i sariad gyda.

Mae Challenging Behaviour Support wedi lawnsio gwasanaeth newydd Sesiwn Siarad, ar gyfer rhieni/ gofalwyr i’ch helpu chi yn ystod y cyfnod anodd yma.

Os hoffech chi gofrestri am y gwasanaeth danfonwch e-bost neu text gyda’ch enw a’ch manylion cyswyllt i’r cystylltiadau isod. Bydd rhywun yn cysylltu gyda chi un- waith yr wythnos i gael sgwrs.

E-bost: info@cbs.org.uk
Ffoniwch: 07562223697

Lle rydyn ni'n cwrdd