Herio Ymddygiad Cefnogi fideo a thaflen ymwybyddiaeth llifogydd ddwyieithog

Ym mis Chwefror 2020, tarodd Storm Dennis y DU a dinistrio llawer o drefi a phentrefi. Roedd cymunedau yn Rhondda Cynon Taf, ymhlith y gwaethaf yr effeithiodd y storm arnynt. Oherwydd y llifogydd helaeth, dinistriwyd llawer o gartrefi a dadleoli teuluoedd.

Mae llawer o deuluoedd CBS bellach yn bryderus ac yn ddychrynllyd bob tro mae glaw trwm. Gyda chyllid cymorth y Loteri Genedlaethol, rydym yn falch o ryddhau animeiddiad fideo a thaflen a gomisiynwyd. Bydd ein hadnoddau ymwybyddiaeth llifogydd yn helpu teuluoedd i baratoi’n well ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol pe byddent yn digwydd eto.

Gwyliwch y fideo yma

Dadlwythwch y daflen yma

Hoffai CBS ddiolch i dîm ProMO-Cymru am eu cefnogaeth wych.

Helpwch ni i barhau i gefnogi teuluoedd mewn angen.

Gwnewch rodd

Rydym yn hynod o ddiolchgar am yr holl roddion a dderbyniwn fel sefydliad, mae pob ceiniog yn cyfrif.

Gan ein bod yn sefydliad dielw lleol, rydym yn dibynnu ar gefnogaeth pobl a busnesau lleol i gadw ein gwasanaethau’n gweithio.

Bydd yr holl arian a dderbyniwn yn ein helpu i ddarparu cymorth hanfodol i deuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd ymdopi â heriau plentyn ag anghenion ychwanegol.

Rhoi ar-lein yw un o’r ffyrdd hawsaf o wneud rhodd.

Mae gennym dudalen Localgiving lle gallwch roi rhodd i ni. Yna gallwch ddewis y swm yr hoffech ei roi a dweud a yw hwn yn gyfraniad untro neu fisol. Gallwch gynyddu gwerth eich rhodd o 25% os ydych yn dalwr Treth y DU drwy roi tic yn y blwch Cymorth Rhodd.

Mae ychydig bach yn mynd yn bell yn CIC Cymorth Ymddygiad Heriol.

Galwad i bawb sy’n codi arian

Ydych chi’n mwynhau her? Ydych chi’n Rhedwr? Beiciwr? Cerddwr? Triathletwr? Dringwr Mynydd? Rhwyfwr? Gweuwr? Pobydd? Jyglwr?  Peintiwr?

Gwnewch rywbeth anhygoel, codwch arian i CIC Cymorth Ymddygiad Heriol a chewch weld eich effaith drosoch eich hun.

Peidiwch ag oedi, ewch ati i godi arian a gwneud gwahaniaeth go iawn – mae’n debyg y bydd yn brofiad mor dda nes y byddwch am ei wneud i gyd eto.

Os nad ydych chi’n un am godi arian.  Ystyriwch roi rhodd i gefnogi ein gwaith.

Mae pob ceiniog yn helpu 🙂

Ydych chi wrth eich bodd yn siopa?

Hoffech chi godi rhywfaint o arian i ni am ddim tra byddwch chi’n siopa yn eich hoff siopau ar-lein?

Oeddech chi’n gwybod, pryd bynnag y byddwch chi’n prynu unrhyw beth ar-lein — o’ch siop wythnosol i’ch gwyliau blynyddol — y gallech chi fod yn rhoi rhoddion am ddim i CIC Cymorth Ymddygiad Heriol gydag easyfundraising?

Mae dros 4,000 o siopau a safleoedd wedi cytuno i gyfranogi ac yn barod i wneud rhodd — gan gynnwys eBay, Argos, John Lewis, ASOS, Booking.com a M&S — ac ni fydd yn costio ceiniog ychwanegol i chi i’n helpu i godi arian.

Mae mor hawdd ag 1, 2, 3…

  1. Cliciwch ‘Dechrau siopa’ ac ymunwch ag easyfundraising am ddim.
    2. Bob tro y byddwch yn siopa ar-lein, ewch i easyfundraising yn gyntaf i ddod o hyd i’r safle rydych ei eisiau a dechreuwch siopa.
    3. Ar ôl i chi dalu, bydd yr adwerthwr yn rhoi rhodd i CBS heb unrhyw gost ychwanegol i chi o gwbl!

Nid oes unrhyw ofynion na chostau cudd a byddwn yn ddiolchgar iawn am eich rhoddion. Diolch am eich cefnogaeth.

Mae angen gwirfoddolwyr arnom!

Oes gennych chi amser, empathi, synnwyr digrifwch ac awydd i helpu?

Os felly byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’r Tîm CBS.

Yn gyfnewid am hynny, byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn cael ffrindiau newydd ac ymdeimlad o gyflawniad o wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau rhieni a phlant mewn sefyllfaoedd sy’n ymddangos yn amhosibl.

Rydym yn ffodus bod gennym grŵp rhagweithiol o wirfoddolwyr ymroddedig, sy’n rhoi eu hamser a’u doniau mewn nifer o rolau gwahanol gan helpu CBS i gefnogi rhieni.

Mae gan rai brofiad uniongyrchol o ymdopi â phlentyn sydd ag ymddygiad heriol ond nid yw hynny’n hanfodol.

E-bostiwch: info@cbs.org.uk Neu Ffoniwch:  01443 492624 neu 07562 223697 i gael rhagor o wybodaeth.